Política de privacitat

Política de privacitat

La visita a aquest lloc web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap tipus d’informació sobre si mateix. En el cas en que l’usuari propocioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquesta pàgina de Marta Valera seràn utilitzats amb la finalitat, en la forma i amb limitacions als drets que recull la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

L’usuari que faciliti dades de carácter personal acepta inequívocament la incorporació de les seves dades en els fitxers automatitzats dins de l’empresa Marta Valera, body therapies, així com el tractament informtatitzat o no dels mateixos amb una finalitat operativa, de personalització, estadística i comercial i activitats pròpies del seu objecte social: facilitar a l’usuari l’accés i ús ràpid de productes o continguts, serveis, gestió, administració, estudi, revisió, acceptació i/o denegació de sol·licituts per accedir o contractar serveis ofertats a través d’aquesta pàgina, l’adequació de continguts, serveis o productes a les preferències dels usuaris i de l’enviament, a través de mitjans electrónics o en soport paper, d’informació relativa a la pàgina web de Marta Valera. En particular, l’usuari autoritza a Marta Valera per a que li envíi comunicacions corporatives, publicitàries o promocionals per vía electrónica, o en suport paper,  la seva direcció de correu electrònic.

L’usuari podrà exercir, en qualsevol moment i sota els termes establerts en la LOPD, el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició a les seves dades, i revocar la autorització concedida per a que Marta Valera li envïi, a tracés de mitjans electrònics o paper, comunicacions corporatives, publicitàries o promocionals, notificant-ho a Marta Valera mitjançant un email a l’adreça de correu electrònic info@martavalera.com

Marta Valera es compromet a mantenir i guardar les seves dades de carácter personal que l’usuari de la pàgina proporcioni de forma confidencial, gatantitzant que el servidor on s’emmagatzemaran i es tractaran aquestes dades ofereix les mesures de seguretat necessàries per a evitar l’accés a les dades per part de tercers no autoritzats. Sense perjudici de l’anterior, Marta Valera podrà revelar a les autoritats públiques competents  les dades de caràcer personal i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder, a través dels seus sistemes informàtics, i que li sigui requerida, en conformitat en les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

Tanmateix, Marta Valera procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan aquestes deixin de ser necessàries per a les finalitats per les quals han sigut requerides. En cas en que s’utilitzin per a una finalitat diferent a la anteriorment mencionada ,es requerirà consentiment previ dels interessats.